Environment

Mae’r Asesiad Effaith Amgylcheddol (AEA) yn ein galluogi i ddeall unrhyw effeithiau posibl o’r Prosiect ar gymunedau neu’r amgylchedd ar y tir ac ar y môr ac ar y môr ac i nodi sut y gellid osgoi’r effeithiau hyn neu eu lleihau. Bydd yr asesiad yn ystyried effaith weledol; cyfyngiadau ar fordwyo; ecoleg, ansawdd dŵr, prosesau arfordirol ac effeithiau amgylcheddol eraill. Bydd hefyd yn ystyried effaith traffig yn ystod y camau adeiladu a gweithredol.

Byddwn yn rhannu’r canfyddiadau cychwynnol o’r broses AEA yn ystod ein hymgynghoriad cyhoeddus. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi roi eich barn.

Mae ymgynghori yn elfen allweddol o’r broses AEA a byddwn yn ymgynghori drwy gydol y broses gydag ymgyngoreion technegol allweddol gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau a’r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur.

Am fwy o wybodaeth am y broses AEA, edrychwch yma.

Am fwy o wybodaeth am ymgynghoriad cyhoeddus, edrychwch yma.