Cymuned a Buddion

Yr angen am Brosiectau Arddangos Gwynt Ar y Môr Llŷr Arnofiol

Mae Prosiectau Llŷr wedi eu sefydlu i gynhyrchu gwybodaeth a phrofiad i:

  • Optimeiddio dyluniad araeau gwynt arnofiol i leihau costau datblygiadau gwynt ar y môr arnofiol yn y dyfodol.
  • Cyflymu’r broses o fabwysiadu technoleg gwynt ar y môr arnofiol drwy fynd i’r afael yn ystyrlon ag unrhyw effeithiau tymor byr neu hirdymor ar ecosystemau sensitif, pysgodfeydd masnachol a defnyddwyr morol eraill.
  • Darparu llwyfan ymchwil i ddeall rhyngweithiadau gwynt arnofiol ar y môr â’r amgylchedd naturiol.
  • Nodi a gwneud y mwyaf o gyfleoedd cadwyn gyflenwi a chyflogaeth posibl i economi Cymru.

Mae safle Llŷr wedi ei ddewis yn ofalus er mwyn galluogi mynediad addas i werthuso perfformiad y dechnoleg a’i rhyngweithiadau amgylcheddol. Mae’r prosiect yn rhoi cyfle unigryw i nodi materion a phrofi strategaethau lliniaru a monitro cyn eu cyflwyno’n fasnachol ehangach ar draws y Môr Celtaidd.

 

Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi

Trwy lwyfannu Prosiectau Llŷr yn raddol, byddwn yn rhoi amser i’r gadwyn gyflenwi leol, seilwaith a gweithlu addasu. Bydd rhoi amser iddynt gynyddu’r buddsoddiad, y capasiti a’r dysgu angenrheidiol ar gyfradd y gellir ei rheoli, cyn eu defnyddio ar raddfa fwy, yn sicrhau eu bod yn elwa’n llawn.

Mwyhau’r Effaith Economaidd

Bydd Llŷr yn darparu buddion economaidd a chyflogaeth uniongyrchol tra’n galluogi llywodraethau Cymru a’r DU i gyrraedd eu targedau sero net uchelgeisiol. Bydd hefyd yn gyfle i sefydlu’r rhanbarth fel y ganolfan ragoriaeth Ewropeaidd ar gyfer gwynt ar y môr fel y bo’r angen.

.

Ymchwil

Mae Llŷr yn cynnig cyfle unigryw i ddiwydiant a’r byd academaidd hyrwyddo ymchwil, dysgu a dealltwriaeth addysgol mewn ystod eang o feysydd technegol (e.e. amgylchedd, peirianneg, economeg, deunyddiau, diwydiannu, ac ati)

Rhyngweithio Amgylcheddol

Bydd prosiectau Llŷr yn rhoi llwyfan i ddeall rhyngweithio technoleg gwynt ar y môr fel y bo’r angen â’r amgylchedd naturiol o’i chwmpas cyn cyflwyno defnydd masnachol ar raddfa fwy.