Planning

Dyma lle byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gwybodaeth am gynllunio a chydsynio.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA) i ddeall effeithiau posibl y Prosiect arfaethedig ar yr amgylchedd a chymunedau lleol ac i nodi ffyrdd y gellid osgoi neu liniaru unrhyw effeithiau.

Bydd canfyddiadau ein AEA yn cael eu cyflwyno mewn dogfen a elwir yn Ddatganiad Amgylcheddol a fydd yn cael ei gyflwyno fel rhan o’n ceisiadau am ganiatâd.

Er mwyn adeiladu a gweithredu Llŷr 1 a 2, bydd angen i ni wneud cais am y caniatâd canlynol:

  • Cydsyniad Adran 36 o dan Ddeddf Trydan 1989: Byddai hyn yn ein galluogi i adeiladu a gweithredu gorsaf gynhyrchu ar y môr (y fferm wynt) a byddai hefyd yn cynnwys caniatâd cynllunio tybiedig ar gyfer y gwaith ar y tir. Mae hyn yn golygu y byddai caniatâd ar gyfer ein gwaith ar y tir yn cael ei ystyried fel rhan o’r cais adran 36. Cynllunio a’r Amgylchedd Penderfyniadau Cymru (PEDW) sy’n gweinyddu ar ran Gweinidogion Cymru sy’n gyfrifol am benderfynu ar y math hwn o gais.
  • Trwydded Forol o dan Ran 4 o’r Ddeddf Morol a Mynediad i’r Arfordir: Byddai hyn yn ein galluogi i gyflawni rhai gweithgareddau yn yr amgylchedd morol, gwaith o’r fath ar wely’r môr a sefydlu angorfeydd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweinyddu ceisiadau am Drwydded Forol ar ran Llywodraeth Cymru.

Darganfyddwch fwy am ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer Llŷr 1
yma