Ynglŷn â’r Prosiect Llŷr

Prosiectau Prawf ac Arddangos 200MW yn y Môr Celtaidd

 

  • Prosiect braenaru sy’n cyflymu datblygiad diwydiant gwynt alltraeth arnofiol y DU
  • Treialu datblygiad, adeiladu, gosod a gweithredu gwynt alltraeth arnofiol ar raddfa fawr yn nyfroedd y DU
  • Cynorthwyo dysgu sut mae gwynt arnofiol yn rhyngweithio ar raddfa fawr gyda’r amgylchedd naturiol a buddiannau lleol, er mwyn deall yn well y buddion a’r heriau ac i nodi cyfleoedd i wella’r amgylchedd lleol
  • Datblygu a mireinio gosod a methodolegau O&M sy’n hanfodol ar gyfer defnyddio prosiectau ar raddfa fasnachol yn llwyddiannus
  • Cefnogi sefydlu a datblygu gallu diwydiannol gwynt gwynt brodorol ar y môr yn y Deyrnas Unedig yn rhanbarth y Môr Celtaidd
  • Gwneud y mwyaf o’r gadwyn gyflenwi leol yn y DU a chyfleoedd a buddion cyflogaeth
map of Llyr

Lleoliad y Prosiect

Mae fferm wynt Llŷr yn ddatblygiad gwynt alltraeth arnofio arfaethedig yn y Môr Celtaidd, o fewn Dyfroedd Cymru, ar y môr o arfordir Sir Benfro. Ar ei bwynt agosaf, mae ffin yr ardal arfaethedig ar gyfer prydlesu ar gyfer y Prosiect oddeutu 38 km o lan Ynys Lundy a 31 km o arfordir Cymru ac mae’n cynnwys dwy “ardal chwilio” 50 km2 ar gyfer lleoliad y ffermydd gwynt. Bydd maint yr ardal a feddiannir yn y pen draw yn cael ei leihau yn dilyn yr ymchwiliad safle priodol a’r gwaith dylunio manwl.

 

 

 

Ynglŷn â’r Prosiect

Bydd y prosiect yn cynnwys dau brosiect arddangos 100MW gan ddefnyddio dwy dechnoleg llwyfan gwynt ar y môr sy’n arnofio:

  • Hyd at 8 tyrbin fesul prosiect gyda sgôr o rhwng 12 ac 20 MW fesul tyrbin
  • Bydd gan bob prosiect hyd at ddwy gebl allforio alltraeth i dirgrynu
  • Bydd gan y prosiectau fywyd gweithredol o 25 mlynedd
  • Disgwylir y bydd yn weithredol erbyn 2027

 

 

Dylunio Tyrbinau

Bydd dyluniad arfaethedig y tyrbin yn weledol debyg i dyrbin gwynt ‘confensiynol’ ar y môr, er bod y dyluniad technegol mewnol yn wahanol ac mae’r tyrbin yn fwy gyda chynhwysedd cenhedlaeth uwch.

Bydd y tyrbinau’n integreiddio â llwyfan arnofiol, gan ddefnyddio coes tensiwn neu system angori catenary i sicrhau’r platfform i wely’r môr. Gall y radiws angori amrywio rhwng 50 i 800 metr yn dibynnu ar y trefniant angori a ddefnyddir.

Rydym wedi rhoi rhestr fer i’n partneriaid technoleg a byddwn yn gobeithio gwneud cyhoeddiadau yn ddiweddarach yn 2023, a fydd yn ein galluogi i ddarparu mwy o wybodaeth.

Llwybrau Cable

Mae’r llwybrau cebl ar y môr ac ar y tir yn cael eu hystyried ar hyn o bryd a byddant yn cael eu nodi yn dilyn yr asesiadau technegol a’r ymgynghoriad â rhanddeiliaid. Ein nod yw gweithio gyda datblygwyr eraill yn y Môr Celtaidd i sicrhau atebion ceblau sy’n lleihau rhyngweithiadau amgylcheddol, effaith ar weithgareddau masnachol cyfagos, a phryderon rhanddeiliaid. Ein bwriad yw rhannu a chydleoli llwybrau cebl lle bynnag y bo hynny’n ymarferol yn dechnegol ac yn fasnachol. Mae ein llwybr cebl allforio presennol a ffafrir yn nodi mai Bae Freshwater yw’r tiriad gorau, er bod llwybrau amgen eraill yn cael eu hystyried ac yn cael asesiadau peirianneg dechnegol.